โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เข้าสู่เว็บไซด์ http://satit.uru.ac.th
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 055-413052