ผู้บริหาร >>ข้อมูลบุคลากรครู>>ข้อมูลเจ้าหน้าที่

หน้า:: 1 > 2 > 3 >>หน้าแรก<<

อาจารย์ทิวาพร  ไชยวิโน
 ตำแหน่ง อาจารย์เทียบระดับ 3
 จบการศึกษา  ป.ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
 หน้าที่  - สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นอนุบาล 3
            - สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นป.3
            - สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นป.5
            - สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นป.6


อาจารย์ประภาส  ปานงาม
 ตำแหน่ง
อาจารย์เทียบระดับ 3             
 จบการศึกษา  ปริญญาตรี
 หน้าที่  - งานสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
            - สอนวิชาลูกเสือ
            - ควบคุมวงดุริยางค์ และดนตรีไทย

อาจารย์ฐิตพิพรรธน์  อินทรประดิษฐ์
 ตำแหน่ง าจารย์เทียบระดับ 3             
 จบการศึกษา  ปริญญาตรี
 หน้าที่  - สอนชั้นอนุบาล 2
            - สอนชั้นป.2 - ป.4
            - สอนชั้นม.2 - ม.3
            - สอนว่ายน้ำ
            - ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์


อาจารย์ทรงเกียรติ  สวนแก้ว
 
ตำแหน่ง อาจารย์เทียบระดับ 3      
 
จบการศึกษา  ปริญญาตรี ฟิสิกส์
 
หน้าที่  - สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นป.4 - ป.5
             - ดูแลห้องวิทยาศาสตร์ 1   
             - โครงการ อย.น้อย
             - โครงการนักดาราศาสตร์น้อย  

 อาจารย์ปิยะธิดา  จุมพลศรี
 ตำแหน่ง
อาจารย์ภาษาอังกฤษ             
 จบการศึกษา  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
                     - ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู           
 หน้าที่  - สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นอ.2 - อ.3
            - ผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
            - ดูแลห้อง English LAB
            - โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ
            - โครงการเสียงตามสาย 
 อาจารย์พรพัฒน์  ฤทธิชัย
 ตำแหน่ง
อาจารย์เทียบระดับ 3             
 จบการศึกษา  ปริญญาโท
 หน้าที่  - สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นอ.2 - อ.3
            - สอนวิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษา
               และมัธยมศึกษา
            - โครงการ English Clinic

 อาจารย์นฤมล  อารัญ
 ตำแหน่ง อาจารย์เทียบระดับ 3
 จบการศึกษา  ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ
 หน้าที่  - สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นป.2 - ป.4
            - สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       

Mr.Henry  Kofi  Dordunu
 ตำแหน่ง
อาจารย์ต่างประเทศ             
 จบการศึกษา  B.A. Education
                     ( MAJ. Psychology )
 หน้าที่  - สอนวิชาภาษาอังกฤษเสริม ชั้นป. 4 - 6
             - สอนวิชาภาษาอังกฤษเสริม ชั้นม. 1 - 3

Mrs.Rosalie  Tagalogon  Baculi
 ตำแหน่ง
อาจารย์ต่างประเทศ             
 จบการศึกษา  B.A. Elementary Education
 หน้าที่  - สอนวิชาภาษาอังกฤษเสริม ชั้นอนุบาล
            - สอนวิชาภาษาอังกฤษเสริม ชั้น
ป. 1-3
 

อาจารย์พเยาว์  น้อยคำนุช
 ตำแหน่ง อาจารย์เทียบระดับ 3
      
 จบการศึกษา
ปริญญาตรี
 หน้าที่  - สอนชั้นอ.2 - อ.3
            - สอนชั้นประถมศึกษา
            - สอนชั้นมัธยมศึกษา
            - ฝ่ายศิลป์โรงเรียน
  
 

 อาจารย์ธีระพงษ์   ทัพอาจ
 ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษ
      
 จบการศึกษา
ปริญญาตรี ดนตรีศึกษา
 หน้าที่  - สอนวิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษา
             - สอนวิชาดนตรี ชั้นมัธยมศึกษา
             - สอนวงโยธวาทิต

 

หน้า:: 1 > 2 > 3