ผู้บริหาร >>ข้อมูลบุคลากรครู>>ข้อมูลเจ้าหน้าที่

หน้า:: 1 > 2 > 3 >>หน้าแรก<<

อาจารย์นิตยา  วานิช ตำแหน่ง
ครู
ประจำชั้นบริบาล ห้อง 1
จบการศึกษา  ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย
หน้าที่  -งานธุรการชั้นเรียน          -กิจกรรมการเรียนการสอนชั้น
บริบาล
-จัดทำสื่อการเรียนการสอน
       


อาจารย์สุธาทิพย์  จันทรารัตน์
 ตำแหน่ง 
ครูประจำชั้นบริบาล ห้อง 2
 จบการศึกษา  ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย
 หน้าที่  - งานธุรการชั้นเรียน
 -กิจกรรมการเรียนการสอน
 -จัดทำสื่อการเรียนการสอน  

อาจารย์วาสนา  พวงเงิน
  ตำแหน่ง  ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
  จบการศึกษา  ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย
 หน้าที่  -งานธุรการชั้นเรียน         -กิจกรรมการเรียนการสอน
- สื่อการเรียนการสอน


 อาจารย์พิริยาภรณ์  วิทยานันท์

 ตำแหน่ง 
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
 จบการศึกษา  ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย
 หน้าที่  - งานธุรการชั้นเรียน
 -กิจกรรมการเรียนการสอน
 - จัดทำสื่อการเรียนการสอน

อาจารย์จลิน  โตโสภณ
ตำแหน่ง  ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3
จบการศึกษา  ปริญญาตรี
 หน้าที่ - งานธุรการชั้นเรียน
- กิจกรรมการเรียนการสอน
- จัดทำสื่อการเรียนการสอน  

อาจารย์เสาวณีย์  จันทร
  ตำแหน่ง 
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
  จบการศึกษา  ปริญญาตรี
 หน้าที่  - งานธุรการชั้นเรียน
  - กิจกรรมการเรียนการสอน
  - จัดทำสื่อการเรียนการสอน  

อาจารย์อุไร  ใจวิสุทธิ์หรรษา
 ตำแหน่ง 
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
 จบการศึกษา  ปริญญาตรี
 หน้าที่  - งานธุรการชั้นเรียน
 
   - กิจกรรมการเรียนการสอน
     - จัดทำสื่อการเรียนการสอน

อาจารย์พัชรินทร์  พิชวงค์
 
ตำแหน่ง  ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3
 จบการศึกษา  ปริญญาตรี
 หน้าที่  - งานธุรการชั้นเรียน
        - กิจกรรมการเรียนการสอน
       - จัดทำสื่อการเรียนการสอน  

อาจารย์รัตนา  มั่นคง
 ตำแหน่ง 
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
 จบการศึกษา  ปริญญาโท
 หน้าที่  - งานธุรการชั้นเรียน
       - กิจกรรมการเรียนการสอน
       - จัดทำสื่อการเรียนการสอน  

อาจารย์กาญจนา  ทับผดุง
 ตำแหน่ง 
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
 จบการศึกษา  ปริญญาตรี
 หน้าที่  - งานธุรการชั้นเรียน
   - กิจกรรมการเรียนการสอน
   - จัดทำสื่อการเรียนการสอน

อาจารย์ภิรมย์  ศรีสุข
 ตำแหน่ง  อาจารย์พิเศษชั้นอนุบาล
 จบการศึกษา  ปริญญาตรี
 หน้าที่  -  งานธุรการชั้นเรียน
          -  กิจกรรมการเรียนการสอน

อาจารย์รัตนา  รักนิยม
  ตำแหน่ง  - ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1    -ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย มาตรฐาน โรงเรียน
  จบการศึกษา  - ปริญญาตรี การประถมศึกษา
- ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
 หน้าที่  - งานธุรการชั้นเรียน
- สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นป.1   -สอนวิชาภาษาไทย ชั้นป.1


อาจารย์สุดารัตน์  ฟักแก้ว
 ตำแหน่ง 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
 จบการศึกษา  ปริญญาตรี
 หน้าที่  - สอนวิชาภาษาไทย
 
         - สอนวิชาคณิตศาสตร์
            - สอนวิชาพัฒนาผู้เรียน
            - สอนลูกเสือ, แนะแนว

อาจารย์ขวัญเรือน  กลิ่นเกตุ
 ตำแหน่ง 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
 จบการศึกษา  ปริญญาตรี การประถมศึกษา
 หน้าที่  - สอนวิชาคณิตศาสตร์
     - สอนวิชาภาษาไทย
     - สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     - สอนลูกเสือ, แนะแนว

 อาจารย์ธนัชพร  มั่นเจ๊ก
 ตำแหน่ง 
- ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
 - ผู้ประสานงานกิจกรรมส่งเสริม ประเพณีและศาสนา
 - ผู้ประสานงานช่วงชั้นที่ 1
 จบการศึกษา  ปริญญาตรี การประถมศึกษา
หน้าที่-สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.2
          - สอนวิชาภาษาไทย ชั้นป.2           
             - สอนลูกเสือ, แนะแนว


อาจารย์ดนูนารถ  จีนอนันต์
ตำแหน่ง 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
 จบการศึกษา  ปริญญาตรี
หน้าที่-สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- สอนแนะแนว, ลูกเสือ        
- ดูแลงานสวัสดิการในโรงเรียน        
- ดูแลกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน


อาจารย์นัยน์เนตร  มาติยา
 ตำแหน่ง 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 
 จบการศึกษา  ปริญญาตรี การประถมศึกษา
 หน้าที่  - สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นป.3/2
- สอนวิชาภาษาไทย ชั้นป.3/2  - สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
- สอนลูกเสือ, แนะแ

อาจารย์กฤษณา  คิดดี
 ตำแหน่ง 
- ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1              
  - ผู้ประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       
       - ผู้ประสานงานช่วงชั้นที่ 2              
 จบการศึกษา  - ปริญญาตรี การประถมศึกษา
                      - ปริญญาโท วิจัยและประเมินผลการศึกษา
      - สอน วิชาภาษาไทย ชั้นป.4
      - สอนวิชาภาษาไทย ชั้นป.5  
หน้า:: 1 > 2 > 3
The Demonstration School Uttaradit Rajabhat University:โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ Tel. 0-5541-3052 Fax. 0-5541-3052